Nous ambaixadors – Nuevos embajadores. ATP a Roquetes

En castellano a continuación.

Agència de Turisme Popular a la Biblioteca Les Roquetes. Districte de Nou Barris.
Dissabte 21 de setembre de 17 a 20 hores. Via Favència 288B

Una tarda lluminosa de final d’estiu, la de l’equinocci de tardor, situem l’exposició de l’ATP a Nou Barris. Davant de la Biblioteca de Roquetes a la Via Favència, en l’espai de pas que comunica el barri de Roquetes amb el de Verdum i que és el trajecte de constant pujada i baixada dels veïns i i veïnes que es desplacen de manera decidida de la part alta del barri a la Via Júlia.

Molts passen ràpidament al nostre costat, alguns s’aturen per mirar l’exposició i segons el seu grau de sorpresa ens interroguen tot seguit: Això què és?
Així, el moment clau es desencalla i s’obre l’espai de la conversa i el diàleg. L’oportunitat per argumentar i opinar, per contrastar punts de vista sobre la influència del fenomen turístic a la ciutat. Un intercanvi aleshores, en el qual no actuem en el rol preponderant de preguntar, sinó molt sovint en el d’haver de proporcionar o improvisar respostes.

I les opinions de moltes persones que viuen a Nou Barris no són mai simples o estandarditzades, parteixen d’una forta opinió elaborada per l’experiència, per conviccions fortes i per una constància en la revisió crítica de molts temes que ens afecten.
Aquí, la percepció del fenomen turístic no és mai un assumpte desconnectat d’altres realitats socials o urbanes. Mai és la bombolla que la indústria turística ens vol mostrar: un escenari sense lleis laborals, sense responsabilitat ambientals, un consum de ciutat com si es tractés d’un fenomen atmosfèric natural que arrasa tot el que es troba per davant sense cap obligació d’assumir les conseqüències.

Aquesta lúcida mirada ens retorna i recorda una base de construcció de ciutat que se centra en les prioritats, en satisfer les necessitats de les persones que hi viuen, en assegurar una pervivència de la vida quotidiana en la continuïtat d’una memòria de la construcció real de la ciutat, feta de lluites, reclamacions i defenses. Aportacions vivencials en un fort arrelament, sense delegar l’obligació de decidir i la responsabilitat de compartir i acordar.
Nou Barris, districte obrer, ara d’aquesta nova industria de la venda de la ciutat en la qual hi ha qui en treu benefici i qui aporta el treball dur a la reraguarda d’aquesta economia de serveis. Treball quasi sempre invisible que augmenta el miratge de que la ciutat projecta d’estar sempre a punt de de servir a tots els visitants, sense noms o rostres dels que fan realment la feina amb condicions de precarietat i explotació.

Així ens ho manifesta Antonio, compromès amb els grups de la Marea pensionista, que es manifesten cada setmana a la Plaça Universitat per reclamar i defensar la cosa pública, els drets aconseguits a partir de moltes lluites de construcció col·lectiva. Ens diu que existeix una forta pressió per estendre el turisme a tota la ciutat però, que afortunadament no ho han aconseguit. Per Roquetes no es veuen turistes. El que evidencia encara la pervivència d’altres formes de relació a la ciutat, altres codis d’imaginar i fer vida de barri amb altres aliances i complicitats.

Estem instal·lats just a sota de la seu de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris i ens visita un dels seus responsables, Adri. L’Arxiu realitza precisament aquesta construcció col·lectiva a Nou Barris a partir del rescat i recuperació de la seva memòria social. Coneixen perfectament que significa construir els valors que cohesionen un barri des de la cultura, els significats, les relacions humanes i tot el que deixa com a potència i llegat. En aquests paràmetres, un intercanvi social com el turisme entre el simbòlic i el relacional i l’econòmic, és jutjat amb més severitat en relació a què ens pren i què ens deixa com habitants d’aquesta ciutat i aquests barris.

Complementa aquestes consideracions Lluís, que es qüestiona sobre si és possible un altre model de turisme que estigui millor gestionat, que sigui respectuós i beneficiós amb els ciutadans i que no sigui únicament un agent gentrificador més. Possiblement afegeix, la clau està en formes de regulació que siguin tant administratives, com auspiciades per molts altres agents socials que participen de la millora de la vida a la ciutat.

En tots els comentaris compartits, perviu una forta aproximació emocional amb La Rambla, que es recolza amb experiències personals, amb lligams sentimentals, amb una cura exquisida per valorar-ne les moltes qualitats que té com espai únic i immersiu. Un amor cert, consolidat sobre uns records personals que poden ser el punt d’ancoratge d’una recuperació present que generi nous lligams a partir d’antics visitants, com a nous ambaixadors.

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Les Roquetes. Distrito de Nou Barris.
Sábado 21 de septiembre de 17 a 20 horas. Vía Favència 288B

Una tarde luminosa de final de verano, la del equinoccio de otoño, situamos la exposición de la ATP en Nou Barris. Ante la Biblioteca Les Roquetes en la Via Favència, en el espacio de paso que comunica el barrio de Roquetes con el de Verdum y que es el trayecto de constante subida y bajada de los vecinos y vecinas que se desplazan de manera decidida de la parte alta del barrio a la Via Júlia.

Muchos pasan rápidamente a nuestro lado, algunos se detienen para mirar la exposición y según su grado de sorpresa nos interrogan a continuación: ¿Esto qué es?
Así, el momento clave se desatasca y se abre el espacio de la conversación y el diálogo. La oportunidad para argumentar y opinar, para contrastar puntos de vista sobre la influencia del fenómeno turístico en la ciudad. Un intercambio entonces, en el que no actuamos en el rol preponderante de preguntar, sino muy a menudo en el de tener que proporcionar o improvisar respuestas.

Y las opiniones de muchas personas que viven en Nou Barris no son nunca simples o estandarizadas, parten de una fuerte opinión elaborada por la experiencia, por convicciones fuertes y por una constancia en la revisión crítica de muchos temas que nos afectan.
Aquí, la percepción del fenómeno turístico no es nunca un asunto desconectado de otras realidades sociales o urbanas. Nunca es la burbuja que la industria turística nos quiere mostrar: un escenario sin leyes laborales, sin responsabilidad ambientales, un consumo de ciudad como si se tratara de un fenómeno atmosférico natural que arrasa todo lo que se encuentra por delante sin ninguna obligación de asumir las consecuencias.

Esta lúcida mirada nos devuelve y recuerda una base de construcción de ciudad que se centra en las prioridades, en satisfacer las necesidades de las personas que en ella viven, en asegurar una pervivencia de la vida cotidiana en la continuidad de una memoria de la construcción real de la ciudad, hecha de luchas, reclamaciones y defensas. Aportaciones vivenciales en un fuerte arraigo, sin delegar la obligación de decidir y la responsabilidad de compartir y acordar.
Nou Barris, distrito obrero, ahora de esta nueva industria de la venta de la ciudad en la que hay quien saca beneficio y quien aporta el trabajo duro en la retaguardia de esta economía de servicios. Trabajo casi siempre invisible que aumenta el espejismo  que la ciudad proyecta de estar siempre a punto para servir a todos los visitantes, sin nombres o rostros de los que hacen realmente el trabajo en condiciones de precariedad y explotación.

Así nos lo manifiesta Antonio, comprometido con los grupos de la Marea pensionista, que se manifiestan cada semana en la Plaza Universidad para reclamar y defender lo público, los derechos conseguidos a partir de muchas luchas de construcción colectiva. Nos dice que existe una fuerte presión para extender el turismo en toda la ciudad pero, afortunadamente no lo han conseguido. Por Roquetes no se ven turistas. Lo que evidencia aún la pervivencia de otras formas de relación en la ciudad, otros códigos de imaginar y hacer vida de barrio con otras alianzas y complicidades.

Estamos instalados justo debajo de la sede del Archivo Histórico de Roquetes-Nou Barris y nos visita uno de sus responsables, Adri. El Archivo realiza precisamente esta construcción colectiva en Nou Barris a partir del rescate y recuperación de su memoria social. Conocen perfectamente que significa construir los valores que cohesionan un barrio desde la cultura, los significados, las relaciones humanas y todo lo que deja como potencia y legado. En estos parámetros, un intercambio social como el turismo entre lo simbólico y lo relacional y lo económico, es juzgado con más severidad en relación a que nos toma y que nos deja como habitantes de esta ciudad y estos barrios.

Complementa estas consideraciones Lluís, que se cuestiona sobre si es posible otro modelo de turismo que esté mejor gestionado, que sea respetuoso y beneficioso con los ciudadanos y que no sea únicamente un agente gentrificador más. Posiblemente añade, la clave está en formas de regulación que sean tanto administrativas, como auspiciadas por muchos otros agentes sociales que participan de la mejora de la vida en la ciudad.

En todos los comentarios compartidos, pervive una fuerte aproximación emocional con La Rambla, que se apoya sobre experiencias personales, con lazos sentimentales, con un cuidado exquisito para valorar las muchas cualidades que tiene como espacio único e inmersivo. Un amor verdadero, consolidado sobre unos recuerdos personales que pueden ser el punto de anclaje de una recuperación presente que genere nuevos lazos a partir de antiguos visitantes, como nuevos embajadores.