RE – Rambles a la biblioteca Manuel Arranz. divendres 28 setembre

Agència de Turisme Popular a la Biblioteca Manuel Arranz. Poblenou, Districte de Sant Martí.

Divendres 28 de setembre de 17,30 a 20 hores. Carrer del Joncar 35. Antiga fàbrica de Can Saladrigas.

 

Finalitza el recorregut de l’ATP RE-Rambles al Poblenou a la biblioteca Manuel Arranz.
La biblioteca està situada a l’antiga fàbrica tèxtil de Can Saladrigas, un dels molts edificis de la industrialització tèxtil a Barcelona que en aquest cas, ha perviscut amb un canvi d’ús cultural. Ens sembla pertinent assenyalar que la biblioteca porta el nom de Manuel Arranz en homenatge al professor, historiador i arxiver que va ser membre fundador de l’Ateneu Popular La Flor de Maig i membre i president de l’Arxiu Històric del Poblenou.
En aquest lloc mostrarem l’exposició sobre les Rambles i intercanviarem la informació que hem anat recollint aquestes setmanes d’accions al carrer.

El Poblenou ha estat sempre un laboratori de la transformació urbana de la ciutat. Ho va ser quan es va desmantellar tota la indústria que s’havia acumulat aquí des de l’inici de la revolució industrial a Barcelona. Treure les indústries del front marítim i dels carrers interiors va generar un buit que s’havia d’omplir. La progressiva substitució de l’economia industrial per a la de serveis, ha tingut diverses fases. El model de transformació de barri tecnològic i de coneixement amb el projecte 22@ amb totes les seves dificultats, la transformació en la zona del Fòrum de les cultures i tots els equipaments comercials i residencials associats, per passar ja decididament a l’aposta pel model d’equipaments turístics massius, hotels i apartaments de pura especulació immobiliària.
També els debats i les accions sobre els contra-models de construcció d’una altra ciutat, hi han estat importants. La construcció d’entitats de barri que han vetllat per la millora dels serveis, la recuperació del patrimoni i el coneixement i la pervivència d’una memòria viva del moviment obrer i les seves valuoses organitzacions econòmiques, laborals i culturals.
Repensar el barri i el districte en aquests moments de fot impacte turístic, esdevé un dels reptes més importants a tenir en compte. Cal negociar amb un model de barri lliurat a l’economia de serveis i completar una trama d’espai urbà amb noves formes d’ocupació com les que proposen les provatures de les SuperIlles.

Poder activar una relació amb els habitants de Poblenou des d’aquesta biblioteca, considerem que incorpora indirectament totes aquestes experiències i moltes noves projeccions imprevistes que hem d’integrar.

 

 

Agencia de Turismo Popular en la Biblioteca Manuel Arranz. Pueblo Nuevo, Distrito de Sant Martí.

Viernes 28 de septiembre de 17,30 a 20 horas. Calle del Joncar 35. Antigua fábrica de Can Saladrigas.

 

Finaliza el recorrido del ATP RE-Ramblas en el Poblenou en la biblioteca Manuel Arranz.
La biblioteca está situada en la antigua fábrica textil de Can Saladrigas, uno de los muchos edificios de la industrialización textil en Barcelona que en este caso, ha pervivido con un cambio de uso cultural. Nos parece pertinente señalar que la biblioteca lleva el nombre de Manuel Arranz en homenaje al profesor, historiador y archivero que fue miembro fundador del Ateneo Popular La Flor de Mayo y miembro y presidente del Archivo Histórico del Poblenou.
En este lugar mostraremos la exposición sobre las Ramblas y intercambiaremos la información que hemos ido recogiendo estas semanas de acciones en la calle.

El Poblenou ha sido siempre un laboratorio de la transformación urbana de la ciudad. Lo fue cuando se desmanteló toda la industria que se había acumulado aquí desde el inicio de la revolución industrial en Barcelona. Quitar las industrias del frente marítimo y de las calles interiores generó un vacío que había que llenarse. La progresiva sustitución de la economía industrial por la de servicios, ha tenido varias fases. El modelo de transformación de barrio tecnológico y de conocimiento con el proyecto 22@ con todas sus dificultades, la transformación en la zona del Fórum de las culturas y todos los equipamientos comerciales y residenciales asociados, para pasar ya decididamente a la apuesta por el modelo de equipamientos turísticos masivos, hoteles y apartamentos de pura especulación inmobiliaria.
También los debates y las acciones sobre los contra-modelos de construcción de otra ciudad, han sido importantes. La construcción de entidades de barrio que han velado por la mejora de los servicios, la recuperación del patrimonio y el conocimiento y la pervivencia de una memoria viva del movimiento obrero y sus valiosas organizaciones económicas, laborales y culturales.
Repensar el barrio y el distrito en estos momentos de fuerte impacto turístico, es uno de los retos más importantes a tener en cuenta. Hay que negociar con un modelo de barrio entregado a la economía de servicios y completar una trama de espacio urbano con nuevas formas de uso, como las que proponen las probaturas de las super-illes.

Poder activar una relación con los habitantes de Poblenou desde esta biblioteca, consideramos que incorpora indirectamente todas estas experiencias y muchas nuevas proyecciones imprevistas que tenemos que integrar.