ATP Transfer BCN. Turisme i recomposició Global.

Turisme i recomposició Global.

L’ATP (Agència de Turisme Popular) és un projecte artístic que hem desenvolupat des de l’estiu del 2016, entorn de les relacions que el turisme de masses té com afectacions i oportunitats a la ciutat de Barcelona.

Enguany considerem que la continuïtat del projecte ens porta a incidir sobre els aspectes que vinculen el fenomen turístic amb les condicions de la globalització entesa com a acció uniformitzadora d’una cultural global. És a dir, assumir el fet que el turisme desplega en la seva condició sobre l’espai i el temps, una cultura que s’imposa com a bloc hegemònic arreu del planeta. Però volem constatar també, que malgrat que es dóna aquesta uniformització, es mantenen i es desenvolupen accions de singularitat local que actuen com a respostes i resistència a les tendències que anul·len la diversitat.

En el moment de definir aquesta edició de l’ATP, apareix la crisi sanitària provocada per la COVID 19, que ha imposat unes circumstàncies que han amplificat l’efecte i l’interès del projecte. Pocs sectors com el turisme, per la seva afectació a l’economia i relació urbana s’ha vist tan alterats. L’aturada ha estat total, els espais d’especialització turística han restat buits, els intercanvis econòmics s’han clausurat. Moltes veus senten encara amb més força la necessitat de replantejar la repercussió que sobre la vida urbana té aquest model d’explotació econòmica. L’aturada pot ser un punt i a part i no només un punt per continuar amb els mateixos criteris d’explotació i extractivisme cultural.

Però no és exclusivament la situació de pandèmia actual la que té una incidència en les relacions entre turisme i ciutat, sinó més aviat la constatació d’una condició recurrent reiterada d’emergència per causes sobreposades que ha d’afrontar la ciutat i la societat actual. Aquestes causes tenen un impacte que afecta directament al turisme, com han sigut fets recents com la fallida de l’operador Thomas Cook el 2019 o les repercussions del temporal Glòria i la COVID 19, en el 2020. Caldrà també estar atent a més afectacions que seran derivades de crisis financeres, els desastres naturals o les ja segures i persistents crisis climàtiques.

Amb aquesta finalitat de participar creativament d’una conscienciació crítica, es duran a terme accions artístiques d’exploració i creació comunitària que incideixen en els tempos i espais en contacte amb el turisme massiu, per tal de desvetllar una nova consciència urbana, tot traçant inter-connexions entre Barcelona i ciutats convidades que actuarà de mirall i correspondència.

Hem seleccionat ciutats de Llatinoamèrica que suporten un impacte o mantenen una latència enfront del fenomen del turisme massiu. Amb persones actives en el sector cultural i de reflexió i activisme urbà d’aquestes ciutats, realitzarem intercanvis de visions, de metodologies d’anàlisi i d’acció creativa per tal d’actuar col·lectivament en l’escenari d’una acció crítica també global.

Per tal de dur a terme aquesta experiència entre Barcelona i aquestes ciutats, es proposen dos tipus de metodologies de creació i socialització:

-exploracions i registres in situ en llocs específics de la ciutat.

-accions de comunicació virtual entre comunitats creatives a distància.

Les exploracions es realitzaran i es registraran en el que podem anomenar zones de transició turística: entorns afectats pel turisme global que han de ser escenaris de decreixement turístic en una demandada situació de recomposició general del model econòmic.

En les accions de comunicació virtuales creuarà el resultat de les exploracions entre ciutats amb persones vinculades a la reflexió i el coneixement cultural urbà. Es definiran diferents tipologies de comunicació virtual que permetran debats públics, reconèixer llocs i situacions, comentar documents compartits i extreure’n conclusions i reflexions compartides.

Considerem que un argument de singularitat del projecte ATP en aquesta edició de 2020, és la possibilitat de seguir la situació única de recomposició actual del turisme en el moment en què s’està produint. La mirada crítica sobre el turisme està prou preparada per a fer front a nous models de relació i compartir escenaris plausibles. Els debats públics ja fa temps que s’estan donant i es multiplicaran encara més en aquest període de transició. Totes les aportacions que es puguin construir i defensar socialment i creativament, són imprescindibles.

Turismo y recomposición Global.

La ATP (Agencia de Turismo Popular) es un proyecto artístico que hemos desarrollado desde el verano de 2016, en torno a las relaciones que el turismo de masas tiene como afectaciones y oportunidades en la ciudad de Barcelona.

Este año consideramos que la continuidad del proyecto nos lleva a incidir sobre los aspectos que vinculan el fenómeno turístico con las condiciones de la globalización entendida como acción uniformadora de una cultural global. Es decir, asumir el hecho de que el turismo despliega en su condición sobre el espacio y el tiempo, una cultura que se impone como bloque hegemónico en todo el planeta. Pero queremos constatar también, que a pesar de que existe esta uniformización, se mantienen y se desarrollan acciones de singularidad local que actúan como respuestas y resistencia a las tendencias que anulan la diversidad.

En el momento de definir esta edición de la ATP, aparece la crisis sanitaria provocada por la Covid 19, que ha impuesto unas circunstancias que han amplificado el efecto y el interés del proyecto. Pocos sectores como el turismo, por su afectación a la economía y relación urbana se ha visto tan alterados. El parón ha sido total, los espacios de especialización turística permanecieron vacíos, los intercambios económicos se han clausurado. Muchas voces sienten aún con más fuerza la necesidad de replantear la repercusión que sobre la vida urbana tiene este modelo de explotación económica. El parón puede ser un punto y aparte y no sólo una pausa para continuar con los mismos criterios de explotación y extractivismo cultural.

Pero no es exclusivamente la situación de pandemia actual la que tiene una incidencia en las relaciones entre turismo y ciudad, sino más bien la constatación de una condición recurrente reiterada de emergencia por causas sobrepuestas que debe afrontar la ciudad y la sociedad actual. Estas causas tienen un impacto que afecta directamente al turismo, como han sido hechos recientes como la quiebra del operador Thomas Cook en 2019 o las repercusiones del temporal Gloria y la Covid 19, en el 2020. Habrá también estar atento a más afectaciones que serán derivadas de crisis financieras, los desastres naturales o las ya seguras y persistentes crisis climáticas.

Con esta finalidad de participar creativamente de una concienciación crítica, se llevarán a cabo acciones artísticas de exploración y creación comunitaria que inciden en los tempos y espacios en contacto con el turismo masivo, a fin de despertar una nueva conciencia urbana, trazando inter -conexiones entre Barcelona y ciudades invitadas que actuará de espejo y correspondencia.

Hemos seleccionado ciudades de Latinoamérica que soportan un impacto o mantienen una latencia frente al fenómeno del turismo masivo. Con personas activas en el sector cultural y de reflexión y activismo urbano de estas ciudades, realizaremos intercambios de visiones, de metodologías de análisis y de acción creativa para actuar colectivamente en el escenario de una acción crítica también global.

Para llevar a cabo esta experiencia entre Barcelona y estas ciudades, se proponen dos tipos de metodologías de creación y socialización:

-exploraciones y registros in situ en lugares específicos de la ciudad.

-acciones de comunicación virtual entre comunidades creativas a distancia.

Las exploraciones se realizarán y se registrarán en el que podemos llamar zonas de transición turística: entornos afectados por el turismo global que tienen que ser escenarios de decrecimiento turístico en una demandada situación de recomposición general del modelo económico.

En las acciones de comunicación virtual se cruzará el resultado de las exploraciones entre ciudades con personas vinculadas a la reflexión y el conocimiento cultural urbano. Se definirán diferentes tipologías de comunicación virtual que permitirán debates públicos, reconocer lugares y situaciones, comentar documentos compartidos y extraer conclusiones y reflexiones compartidas.

Consideramos que un argumento de singularidad del proyecto ATP en esta edición de 2020, es la posibilidad de seguir la situación única de recomposición actual del turismo en el momento en que se está produciendo. La mirada crítica sobre el turismo está suficientemente preparada para hacer frente a nuevos modelos de relación y compartir escenarios plausibles. Los debates públicos ya hace tiempo que se están dando y se multiplicarán aún más en este periodo de transición. Todas las aportaciones que se puedan construir y defender socialmente y creativamente, son imprescindibles.