_rpst::

 

<< RPST_RPLL_SBLL, representar el Ripoll a Sabadell::

Com es construeix la imatge social d’un lloc? Si podem entendre la cultura com allò que ens parla d’un lloc i del seu significat per la gent, com participen les diferents accions de representació que es fan en la definició de la seva identitat compartida? La representació del riu Ripoll a Sabadell es troba en les paraules, les imatges, les històries i les accions que utilitzem per definir-lo. En un treball immaterial que ens parla de la nostra subjectivitat en relació amb l’espai i de les possibilitats de desenvolupar arguments culturals, localment reconeixibles i durables. Unes potencialitats generades per l’opinió, que són anticipacions de pràctiques espacials i socials transformadores.


¿Cómo se construye la imagen social de un lugar?
Si entendemos que la cultura es aquello que nos habla de un lugar y de su signifado para la gente, ¿cómo participan las diferentes acciones de representación que se llevan a cabo al definir su identidad compartida? La representación del río Ripoll en Sabadell se encuentra en las palabras, las imágenes, las historias y las acciones que utilizamos para definirlo. En un trabajo inmaterial que nos habla de nuestra subjectividad en relación con el espacio y de la posibilidad de desarrollar argumentos culturales, localmente reconocibles y duraderos. Un potencial generado por la opinión, que anticipa pràcticas espaciales y sociales transformadoras.

 

veure pdf

 

RPST_RPLL_SBLL
Representar el Ripoll a Sabadell

Joan Vila-Puig Morera.

(Text publicat en el número 27 de la revista ARRAONA. Revista dels museus municipals de Sabadell)

Riu Ripoll -Sabadell: una ficció.
“Aquello era una agua limpia, neta,…”


En molts aspectes importants, les apreciacions més doctes coincideixen amb l’opinió popular. A Sabadell la dificícil relació que la ciutat manté amb l’espai del riu Ripoll podria pendre les característiques d’una ficció.
En buscar i construir la imatge mental que els sabadellencs tenen de la seva ciutat, el riu és per molts d’ells una ombra nuvolosa, deslocalitzada. No existeix com a fita referencial, ni li corresponen experiències capdals en l’inventari d’usos socials de la ciutat. Possiblement això sigui així degut a una especial relació física provocada per l’enclotament del riu que el fa desaparèixer al seu pas per la ciutat alhora que en dificulta l’accés. Ens costa també trobar alguna senyalització que fàcilment ens hi adreci. Com un límit accidental, en moltes ocasions la ciutat li ha girat l’esquena. Com a espai de desguàs ha recollit, com a passiu abocador, part de les aigües brutes, deixalles, runes i altres materials industrials. Continua essent per a molts el recordat escenari de catàstrofes locals. En definitiva, incorporar l’espai del Ripoll significa, assumir tota una part de la història recent de deixadesa física i social que dificilment s’adiu amb el model de netedat i asèpsia, que imaginem actualment pels entorns urbanitzats.
El riu Ripoll per Sabadell sembla ésser un d’aquells punts cecs de referència mancada, espai invisible i per tant de difícil incorporació als usos ciutadans. Ni tan sols els esforços actuals per recuperar les condicions d’urbanització i neteja permeten assegurar que els sabadellencs, quan s’aboquen a les timbes del Ripoll puguin omplir aquest buit en el seu mapa mental del territori. Continua essent una experiència que no incorpora a un imaginari compartit que poguem reconèixer com a nostre, els senyals de singularitat que conserva.
Si ens interroguem sobre quina és la imatge pública que la ciutat té actualment de l’espai i dels usos socials del riu, podem detectar encara una imatge imprecisa i poc localitzada. I això no obstant, l’experiència física que podem tenir d’aquest indret, ens en descobreix unes qualitats de caràcter excepcional, una riquesa espacial única resultat d’una superposició de terrasses, talusos, efectes de llum i espais de silenci. Una mínima reconstrució històrica dels fets que han construït el lloc tal com és, ens revela sorprenentment que tot alló que des de mil·lenis ha estat significatiu per la culltura local ha succeït en relació i estreta dependència amb el riu. Els poblaments neolítics, l’explotació agrícola i natural, els successius processos de producció industrial, les fites espirituals i simbòliques, els projectes d’identitat…, corresponen tots al nostre capital simbòlic col·lectiu, a partir dels quals s’ha pogut teixir la nostra identitat narrativa. Una vinculació dels actes quotidians a un esperit de pertinença que no és només una marca de ciutat, sinó la confiança que precisa la definició cultural, material i immaterial, en correspondència amb el que som i el que volem ser.

 


Representació i producció d’espai.


Com es construeix la imatge social d’un lloc? Quina relació manté aquest imaginari amb les accions de representació que podem fer per significar-lo?
Les diferents pràctiques que entenem com a cultura, organitzen i regulen els comportaments socials, influencien les nostres opinions i conductes i tenen per tant efectes pràctics i reals. Com a valors compartits, com a conjunt d’objectes i pràctiques, fixen sentiments, emocions i no només conceptes. Sentiments que expressen valors emocionals (Què és el que sento?), valors d’identitat (Qui soc?) , valors de vinculació (A quin grup pertanyo?). El significat de tots aquells elements que defineixen culturalment un lloc, depenen en gran part de la seva representació. De les paraules que utilitzem per definir-lo. Les històries que n’expliquem. Les imatges que intercanviem i de les emocions que hi associem. De la manera en que el classifiquem, jerarquitzem, conceptualitzem. En definitiva allò que és significatiu en la representació d’un lloc és també allò que en dona la seva identitat.
En la cultura entesa com a procés constituent, el significat d’un lloc és construït més que no trovat, esdevenint una referència tant important com l’economia o la base material en la definició del subjecte social i els esdeveniments històrics. Definir un lloc és generar un discurs sobre ell amb idees, imatges i pràctiques a través de les quals proporcionar vies de coneixement i conductes associades. En el discurs elaborat, ens interessa conèixer les formes que s’utilitzen per produir significació (la poetica) i els efectes i consequències que es poden generar (la politica). En les maneres en que certs llocs són representats, pensats, estudiats, es dona informació de com el coneixement es conecta amb els diferents poders per produïr significat, regular conductes i construir identitats subjectives. Aquestes estan sempre negociant-se, modelant-se en resonància amb les noves situacions, superposant diferents nivells de significat en un mateix temps.
En les operacions que donen significat a la localització espacial, hem de poder destriar aquelles que pertanyen únicament a l’esfera de la representació – i per tant a la cognició de l’espai- i aquelles que corresponen a la seva experiència física. Com assenyala Henry Lefebvre, cal no prendre les representacions de l’espai com a base de l’estudi de la vida, esdevenint així una mera substitució que disminueix les referències de l’experiència viscuda. No obstant l’objecte de representació implica, i també explica la nostra subjectivitat en relació a l’espai. I el més important, aquesta subjectivitat viscuda, porta associada sempre una pràctica espacial.
Pràctica espacial que com acció i opinió, com apropiació, produeix espai. Una producció d’espai, en relació a l’espai imaginat, lligada a la pròpia subjectivitat i a la subjectivitat compartida. Producció d’espai en relació a les potencialitats generades per l’opinió. Un imaginari i una opinió sobre el lloc, que produeixen espai com anticipació de pràctiques espacials transformadores.


“Los proyectos referentes a qué queremos que sean nuestras ciudades son proyectos referentes a posibilidades humanas: en quién queremos, o quizá más pertinentemente, en quién no queremos convertirnos. Cada uno de nosotros tiene algo que pensar, decir y hacer al respecto. Cómo funciona nuestra imaginación individual y colectiva es, por lo tanto, crucial para definir el trabajo de urbanización. La reflexión crítica sobre nuestros imaginarios comporta, sin embargo, enfrentarse al utopismo oculto y resucitarlo para actuar como arquitectos conscientes de nuestros destinos en lugar de “marionetas indefensas” de los mundos institucionales e imaginativo en los que habitamos ”
David Harvey.


Representació de la identitat territorial.
T.A.O. riu Ripoll. Sabadell
Oficina temporalment autònoma

Influït per aquestes reflexions i sota el benefici de l’oportunitat, durant quatre mesos (novembre 2002 - febrer 2003) a l’escola municipal d’Art ILLA de Sabadell hem desenvolupat amb un grup reduït d’estudiants el taller T.A.O riu Ripoll. S’ha plantejat com un exercici de representació urbana centrat en l’espai definit pel riu Ripoll a Sabadell i amb l’objectiu de reconèixer com es produeix la relació de la ciutat amb aquest espai a partir de la imatge que en construïm. Com aquesta imatge participa i condiciona la manera en que ens hi relacionem i alhora influeix en els intercanvis i transformacions que s’hi realitzen. Com la definició del seu imaginari, es mostra sempre com un procés discursiu en el que es manifesten factors i mitjans diversos que són els que ens permeten fer entenedor un model de ciutat i territori.
Els objectius del taller han estat:
- Proporcionar instruments de relació amb el riu Ripoll per mitjà de la seva representació.
- Identificar amb recursos d’imatge, quin és l’imaginari que la ciutat té del riu Ripoll.
- Crear imatges o accions que com a referències d’identificació, incorporin aspectes destacables de l’imaginari del lloc i alhora aportin quelcom nou com a resultat d’una mirada actualitzada.


El treball s’ha desenvolupat en diferents fases superposades:
1. Fase d’anàlisi. Anàlisi i coneixement del Riu Ripoll valorant la diversitat d’elements, imatges i usos que el defineixen.
2. Fase consultiva. Avaluació de quina és la imatge pública definida per l’estudi dels fons de difusió i documentals de la ciutat, el coneixement i opinió dels ciutadans i les persones que hi mantenen una relació més propera.
3. Fase enmergent. Elaboració de imatges que ens permetin donar diferents representacions del lloc, realitzades en el propi taller a partir dels mateixos supòsits de la consulta i incorporant també la informació que sobre l’imaginari del lloc aquesta ens proporciona.
4. Fase de difusió. Cercar amb la creació d’una pàgina web, la concreció i difusió del treball elaborat. www.riuripoll.net


Un dels aspectes destacables que el taller ens ha proporcionat, ha estat l’oportunitat de treballar i desenvolupar continguts que es refereixen a l’anàlisi i representació del que és urbà, en relació a tota una sèrie d’actituds contemporànies en la definició dels usos socials de la ciutat. Geògrafs, sociòlegs, artistes, experts en els usos de les noves tecnologies de comunicació, estan traçant treballs de col·laboració en els que la definició del significat de la ciutat actual s’ha de comfrontar amb la forta influència de la dimensió econòmica. La recerca d’esferes complementaries busca definir una dimensió urbana que disminueixi i contrasti la condició exclusivament d’explotació econòmica imposada pel liberalisme econòmic, amb el reforçament dels valors aportats per lligams relacionals, dialògics, històrics i naturals. Un interès complementari sorgeix en connectar amb aquest mateixos argument, realitats urbanes diferents; podent així comparar i aprendre de les qualitats aconseguides en cada resposta específica.

 

Mapes.


El treball en curs iniciat en el taller T.A.O. riu Ripoll, respon a l’oportunitat d’experimentar una representació del territori amb la implicació de la mateixa ciutat. Ampliar les possibilitats de compartir la mirada, l’anàlisi i el desenvolupament dels temes que pel seu interès necessiten una implicació ciutadana més extensa. És també una aposta per un treball immaterial que proporciona vincles de comunicació i participació en un esforç de pertinènça. Aquest treball immaterial busca que la mirada sobre el lloc reverteixi en la pròpia valoració i clasificació del lloc per part dels que hi participen. S’ha de fer i ha de comptar necessariament, amb el capital cultural disponible i ha de cercar d’augmentar-lo en el grau de resposta i impacte social aconseguït. Ha de poder desenvolupar complicitats interdependents en la producció d’un conjunt de valors compartits, i alhora, com a pràctica, augmentar les capacitats per produir cultura.
Però quin tipus de cultura? Aquella que produeix i prima la informació que es converteix en directament significativa. Que ho és perquè genera un patrimoni comú, un patrimoni local, reconeixible i durable. Si estem parlant de la definició d’un lloc i del seu significat per la gent, cal que la informació que es generi pertanyi decididament als valors d’aquest lloc. Que es busqui una informació sana i socialment participada, tant en l’accés a la seva elaboració, com en la gestió i reconeixement de la seva significació.
En un dibuix del segle XVIII, l’historiador local Bosch i Cardellach traça un mapa del territori de Sabadell amb la reduïda trama urbana i el conjunt de masies que es distribuien al seu entorn. El riu Ripoll està traçat en el centre del paper, i això ens mostra la importància que tenia pel conjunt de dependències territorial d’aquell moment. En representacions gràfiques actuals, el riu és únicament un element secondari entre altres línies vertebredores de la regió i es troba dibuixat generalment en un espai lateral del paper.
El treball de representació dels llocs es podria explicar com l’el·laboració de mapes del territori. Caldria, però, entendre el concepte de mapa en el seu sentit més ampli. Com aquella construcció gràfica de relacions i significacions entre aquells elements, que com a fites del lloc o de les opinions o conceptes associats al lloc, ens permeten l’orientació, la conceptualització i en definitiva el registre de les diverses experiències de l’espai, així com també l’inventari de les vivències i sensacions que en construeixen la vinculació subjectiva.
No hem d’oblidar que actualment quan ens referim a l’experiència de l’espai, aquesta pot ser la que tenim en desplaçar-nos-hi, en utilitzar-lo i observar-lo directament. Però també ho és, aquella experiència distant que és mediada per recursos d’imatge amb instruments tecnològics que tenen un abast que va més enllà de l’experiència local. Podem conèixer actualment molts llocs en els que no hem estat mai, amb un grau d’informació més gran del que podem tenir en relació a espais més propers i accessibles. La representació dels llocs està sotmesa a l’economia de la imatge global així com al sentit de pertinença. Una definició cultural que es debat i defineix entre el que és local i el que és global.
La transformació que es produeix en els nostres entorns locals són totalment incomprensibles des dels requeriments, les necessitats i les capacitats que es mouen a nivell local. Però són totalment pertinents i coherents en una lògica global que pren les seves referències en les finances, l’economia global, els mitjans de comunicació i els nous usos de la informació.
Aquesta dependència i determinació del global sobre el local fàcilment comprovable, aconsella –i és el principal requeriment de molts dels pensadors que analitzen l’esfera cultural contemporània- una recuperació de la localitat que permeti pensar en un just equilibri entre local i global. Però cal que aquest rearmament local no es dongui en la forma d’un encastellament proteccionista i tancat. En la definició d’unes essències unicament folklòriques i limitades, ens cal tenir una mirada local però que alhora estigui conectada amb el que és global. Que ens permeti fer aparèixer el lloc en una doble direcció, la que ens el mostri cap a l’interior –com a elecció d’aquells aspectes que ens identifiquen, com exercici de reconeixement- i cap a l’exterior –com a voluntat de intercanviar la suma de totes les potencialitat, valors, narracions i experiències.
Una de les moltes formes de poder complir amb aquest objectiu es dona en les possibilitats que ens proporcionen l’utilització dels nous mitjans d’informació i les noves tecnologies de registre i gestió d’aquesta informació. Es a dir, utilitzar tecnologies i mitjans globals per tal de realitzar la mirada i la definició sobre el que és local.
L’instrument global no fa distincions i converteix la informació, i el temps d’intercanvi i d’accés en un recurs de consum i ús global. Els continguts que pertanyen a valors locals compartits, són els que ens han de reconciliar amb l’experiència viscuda. Valors que poden ser per part de la ciutadania facilment avaluats com a útils, propis, així com en l’impacte de la seva resposta, socialment oportuns i permanents.
Quin tipus de mapes podem el·laborar per fer més accessible la comprenssió la identificació amb el lloc? Quin tipus d’informació cal fer significant amb l’utilització de mapes?
Un primer tipus de mapes, recullen els registres gràfics, visuals i audiovisuals que ens permeten, a partir de recorreguts per l’espai, descriure els valors de l’espacialitat, els usos socials, els ritmes d’utilització i els elements de singularitat.
Un segon tipus de mapes són els que sobre la base de les descripcions del lloc incorporen les opinions i els coneixements acumulats sobre ell. Aportacions de persones que hi mantenen una relació especial. Entitats i col·lectius que s’hi vinculen amb un interès documental anàlitic o de participació. Institucions que en tenen una responsabilitat i compromís en la gestió, tant en una esfera local com supralocal.
Un tercer grup permet incorporar els aspectes culturals. El conjunt de fites que culturalment han definit la localitat. Aquells centres de producció, gestió o administració cultural que són bàsics en la xarxa de creació de valors compartits. Així com tots aquells que més enllà dels centres més consolidats aporten visions noves, més lliures i arriscades.
La mateixa el·laboració d’aquests mapes només és possible amb la col·laboració i aportació –podriem dir, interessada- del teixit social i cultural local. Només és aconsellable fer-lo des del diàleg que es planteja l’intercanvi d’opinions sobre la realitat, sobre els desigs que l’experiència local afavoreix com a potencialitats latents. La possibilitat d’extreure’n un partit efectiu d’aquests instruments d’identitat i vinculació local, els converteixen en uns indicadors de la salut i el grau de maduresa de la construcció social en la mateixa esfera local. Uns instruments que precisen ser periòdicament actualitzats, i que en paral·lel han d’afavorir el desenvolupament de mitjans locals en l’ús de les tecnologies.
La xarxa d’internet, com un dispositiu que té la capacitat de convertir-se en una eina autònoma de generació d’informació rellevant, no només participa d’aquesta dimensió de filtre tecnològic global, sinó que representa la creació d’un veritable nou espai públic.
Tot plegat per poder imaginar que si en un futur ens qüestionem sobre quina és la nostra relació i opinió sobre el territori local, allò que conté, què és el que el defineix i quin paper hi volem tenir assignat, la resposta no sigui únicament un imaginari difús sinó un compromís compartit i acomplert.

 


BIBLIOGRAFIA I REFERÈNCIES:


STUART HALL (edition)
Cultural representations and signifying practices.
Sage publications Ltd. 1997.


HENRI LEFEBVRE
La vida cotidiana en el mundo moderno.
(Alianza, 1995)


HENRI LEFEBVRE
La Production de l‚espace
(Paris: Anthropos, 1974)


DAVID HARVEY
Espacios de esperanza.
Akal 2003.


URBMEDIA: Iván Orellana, Mònica Gifreu y Alejandra Pérez,
Método de registro multimédia de las ciudades. Barcelona, 2001


URBMEDIA: Iván Orellana, Mònica Gifreu.
Mapas, ciudades y nuevas tecnologias. Aplicaciones tecnológicas para un cambio social positivo. Barcelona 2003.
www.urbmedia.com


EDWARD SOJA,
Thirdspace. Journeys to Los Angeles and Other Real and Imagined Places Blackwell / Londres 1996


ARJUN APPADURAI, KATHERINA STENOU
El pluralismo sostenible y el futuro de la pertenencia,
Informe Mudial de Cultura, UNESCO, 2000-2001.