(castellano)


Afrontar actualment les dinàmiques del creixement i d’expansió urbana en gairebé tots els àmbits territorials, precisa des del nostre punt de vista, d’una reacció de base pedagògica per poder enfortir, unes situacions d’una debilitat manifesta front a inèrcies bàsicament econòmiques, macropolítiques i d’operacions especulatives.

Per entendre les noves formes de transformació urbana i territorial -amb la possibilitat d’oferir una resposta propositiva-, cal generar una opinió col·lectiva sobre els arguments, els models de creixement que podem assumir i que des de la base dels acords compartits, assegurin la pervivència de valors de qualitat de vida,social i cultural.

La producció i l’intercanvi de coneixement local compartit està en la base de la creació d’un capital simbòlic i social comú. Cal propiciar doncs, arguments i metodologies compartides per reforçar la identitat col.lectiva en la ciutat i el territori.

 

>S.I.T. Manresa:

És un Servei d'Interpretació, recerca i difusió Territorial sobre el creixement i l'expansió urbana dins i fora dels límits de Manresa, així com de la seva articulació amb els municipis de l'entorn. Es planteja com un model de treball vinculat als mecanismes de producció de coneixement col·lectiu, a accions relacionals i estratègies de comunicació.

L'objectiu del SIT és elaborar un servei de documentació/difusió de la narració territorial sobre el creixement urbà de Manresa-Bages. Treballar la transformació actual i futura del territori a partir de l'imaginari metropolità i de la informació que ens proporcionen el coneixement, les opinions i la documentació, de ciutadans i entitats de Manresa i del Pla de Bages.

>Fases del treball:

1>Recerca:
-recerca de continguts i imaginaris territorials locals.
-consulta a persones i entitats de Manresa/Bages, vinculades a l’avaluació del creixement de la ciutat.

2>Documentació:
-de la informació territorial que elabora la ciutat i la comarca del Bages: plans urbanístics territorials, drets ciutadans, valors i qualitats naturals del paisatge, economia i formes d’ocupació territorial, història social i cultura simbòlica.

3>Interpretació:
-reordenar, contrastar, creuar informació local i coneixement territorial mitjançant entrevistes, trobades, intercanvis...
-assajar formes de representació de l’expansió urbana contemporània, com a producció de contingut territorial.

4>Difusió:
-realització del Taller S.I.T. Manresa, sobre expansió urbana i territori, tàctiques d’apropiació i valor d’ús de l’espai urbà en creixement.
-elaborar un programa d’accions en l’espai públic en el context social i cultural de Manresa.
-realitzar accions d’anàlisi i comprensió del creixement urbà, amb entitats locals i associacions de la ciutat.
-treballar amb institucions educatives i centres d’ensenyament la relació entre pedagogia i el projecte artístic desenvolupat.

5>Continuïtat:
Aquest servei té la intenció de proposar-se com una metodologia, que respectant les singularitats, pugui aportar una forma de representació/interpretació que connecti amb altres accions en diferents àmbits territorials.
Un treball en xarxa amb altres iniciatives, per construir una base cultural i social que generi arguments i proposicions en relació a les dinàmiques de transformació contemporànies.

 

(castellano)


 

Afrontar actualmente las dinámicas del crecimiento y de expansión urbana en casi todos los ámbitos territoriales, precisa desde nuestro punto de vista, de una reacción de base pedagógica para poder fortalecer, unas situaciones de una debilidad manifiesta frente a inercias básicamente económicas, macropolíticas y de operaciones especulativas.

Para entender las nuevas formas de transformación urbana y territorial -con la posibilidad de ofrecer una respuesta propositiva-, es preciso generar una opinión colectiva sobre los argumentos, los modelos de crecimiento que podemos asumir y que desde la base de los acuerdos compartidos, aseguren la pervivencia de valores de calidad de vida, social y cultural.

La producción y el intercambio de conocimiento local compartido está en la base de la creación de un capital simbólico y social común. Es preciso propiciar pues, argumentos y metodologías compartidas para reforzar la identidad colectiva en la ciudad y el territorio.

>S.I.T. Manresa:

Es un Servicio de Interpretación, investigación y difusión Territorial sobre el crecimiento y la expansión urbana dentro y fuera de los límites de Manresa, así como de su articulación con los municipios del entorno. Se plantea como un modelo de trabajo vinculado a los mecanismos de producción de conocimiento colectivo, acciones relacionales y estrategias de comunicación.

El objetivo del SIT es elaborar un servicio de documentación/difusión de la narración territorial sobre el crecimiento urbano de Manresa-Bages. Trabajar la transformación actual y futura del territorio a partir del imaginario metropolitano y de la información que nos proporcionan el conocimiento, las opiniones y la documentación, de ciudadanos y entidades de Manresa y del Pla de Bages.

>Fases del trabajo:

1>Investigación:
-investigación de contenidos e imaginarios territoriales locales.
-consulta a personas y entidades de Manresa/Bages, vinculadas a la evaluación del crecimiento de la ciudad.

2>Documentación:
-de la información territorial que elabora la ciudad y la comarca del Bages: planos urbanísticos territoriales, derechos ciudadanos, valores y cualidades naturales del paisaje, economía y formas de ocupación territorial, historia social y cultura simbólica.

3>Interpretación:
-reordenar, contrastar, cruzar información local y conocimiento territorial mediante entrevistas, encuentros, intercambios...
-ensayar formas de representación de la expansión urbana contemporánea, como producción de contenido territorial.

4>Difusión:
-realización del Taller S.I.T. Manresa, sobre expansión urbana y territorio, tácticas de apropiación y valor de uso del espacio urbano en crecimiento.
-elaborar un programa de acciones en el espacio público en el contexto social y cultural de Manresa.
-realizar acciones de análisis y comprensión del crecimiento urbano, con entidades locales y asociaciones de la ciudad.
-trabajar con instituciones educativas y centros de enseñanza la relación entre pedagogía y el proyecto artístico desarrollado.

5>Continuidad:
Este servicio tiene la intención de proponerse como una metodología, que respetando las singularidades, pueda aportar una forma de representación/interpretación que conecte con otras acciones en diferentes ámbitos territoriales.
Un trabajo en red con otros iniciativas, para construir una base cultural y social que genere argumentos y proposiciones en relación a las dinámicas de transformación contemporáneas.