Exposició ATP Sagrada Família. El simbòlic en acció.

Exposició ATP Sagrada Família. El simbòlic en acció.
Centre cívic de la Sagrada Família
C/ Provença 480, 08025 Barcelona

Exposició oberta del 29 d’octubre al 30 de novembre 2019

L’Agència de turisme popular, presenta l’exposició ATP Sagrada Família. El simbòlic en acció, que recull materials sobre el fenomen del turisme al voltant del temple. En l’exposició es mostren registres fotogràfics dels usos de l’espai per part de les persones visitants, material gràfic d’arxius diversos sobre l’evolució de la construcció del temple i de les relacions que hi han mantingut els veïns al llarg del temps. També textos de referència sobre com assumir i integrar la complexitat del fet turístic.

Tot plegat, plantejant una triple relació dinàmica: la que mantenen el temple de la Sagrada Família, el turisme global i la ciutat de Barcelona. Una interacció d’anada i tornada que transforma cada un dels eixos en una disposició encara no resolta i en la que si juguen interessos econòmics i polítics, identitats en disputa, quotidianitats alterades.

Exposición ATP Sagrada Familia. Lo simbólico en acción.
Centro cívico de la Sagrada Familia
C / Provença 480, 08025 Barcelona

Exposición abierta del 29 de octubre al 30 de noviembre 2019

La Agencia de turismo popular, presenta la exposición ATP Sagrada Familia. Lo simbólico en acción, que recoge materiales sobre el fenómeno del turismo alrededor del templo. En la exposición se muestran registros fotográficos de los usos del espacio por parte de las personas visitantes, material gráfico de archivos diversos sobre la evolución de la construcción del templo y de las relaciones que han mantenido los vecinos a lo largo del tiempo. También textos de referencia sobre cómo asumir e integrar la complejidad del hecho turístico.

Todo ello, planteando una triple relación dinámica: la que mantienen el templo de la Sagrada Familia, el turismo global y la ciudad de Barcelona. Una interacción de ida y vuelta que transforma cada uno de los ejes en una disposición aún no resuelta y en la que se juegan intereses económicos y políticos, identidades en disputa, cotidianidades alteradas.