CIRCUITS

Els circuits són una invitació oberta a viure una Barcelona diferent. A través de quatre “circuits turístics” proposem itinerar per la quotidianitat que la mateixa ciutat de Barcelona ens proporciona. Volem transitar per les idees i les percepcions d’una altra ciutat, d’un altre turisme. Cada un d’aquests circuits obre vies d’exploració sobre el sentit d’allò què és urbà en l’actual ciutat de serveis. Uns itineraris que volem lliurats a la descoberta personal i comunitària, per anticipar i generar respostes a una construcció de base cultural arrelada a les maneres de viure i fer de la mediterrània.

Ens mou el desig de la ciutat com espai de la vida, la transformació personal i l’enriquiment col·lectiu. Amb aquests circuits donem prioritat a la preservació dels espais de lliure relació i de la consciència compartida per a mantenir una creativitat espontània, una vida saludable i una responsabilitat global. Al mateix temps volem propiciar interlocucions des de la vivència d’una ciutat alterada per transformacions que el model turístic neoliberal imposa.

 

Circuitos

Los circuitos son una invitación abierta a vivir una Barcelona diferente. A través de cuatro “circuitos turísticos” proponemos itinerar por la cotidianidad que la misma ciudad de Barcelona nos proporciona. Queremos transitar por las ideas y las percepciones de otra ciudad, de otro turismo. Cada uno de estos circuitos abre vías de exploración sobre el sentido de aquello qué es urbano en la actual ciudad de servicios. Unos itinerarios que queremos entregados al descubrimiento personal y comunitario, para anticipar y generar respuestas a una construcción de base cultural arraigada a las maneras de vivir y hacer de la mediterránea.

Nos mueve el deseo de la ciudad como espacio de la vida, la transformación personal y el enriquecimiento colectivo. Con estos circuitos damos prioridad a la preservación de los espacios de libre relación y de la conciencia compartida para mantener una creatividad espontánea, una vida saludable y una responsabilidad global. Al mismo tiempo queremos propiciar interlocuciones desde la vivencia de una ciudad alterada por transformaciones que el modelo turístico neoliberal impone.

 

Tourist Routes

The routes are an open invitation to experience a different Barcelona. With four “tourist routes”, we propose to tour the day to day character served up by the city of Barcelona itself. We aim to experience the ideas and perceptions of another city, another tourism. Each of these routes opens up pathways of exploration into the meaning of what is urban within the present-day city of services. Itineraries free for personal discovery, and for communal discovery, free for anticipating and generating responses to the construction of a cultural base, rooted in Mediterranean ways of living and being.

We are moved by the desire for a city as a space for living, for personal transformation and collective enrichment. These routes give priority to the preservation of free relational spaces and spaces of shared consciousness, in order to maintain spontaneous creativity, healthy living and a global responsibility. At the same time, we would like to encourage dialogue, based upon the experience of a city altered by the changes which the neoliberal tourism model has imposed.