Hello Barcelona! Video WO#5

Compartim un fragment del vídeo de l’encontre realitzat entre els jardins comunitaris de Vallcarca i el Kelly Street Garden del Bronx. L’acció es va dur a terme entre plantes medicinals i arbres fruiters d’un dissabte a inicis d’octubre, amb la col·laboració de Nicolás Dumit i Joan Bernà. També agraïm la participació de les veïnes i veïns que amb les seves explicacions ens han mostrat els múltiples beneficis dels jardins.

Compartimos un fragmento del video del encuentro realizado entre los jardines comunitarios de Vallcarca y el Kelly Street Garden del Bronx. La acción se llevó a cabo entre plantas medicinales y árboles frutales un sábado de inicios de octubre con la colaboración de Nicolás Dumit y Joan Bernà. También agradecemos la participación de las vecinas y vecinos que con sus explicaciones nos han mostrado los múltiples beneficios de los jardines.

We share a fragment of the video of the meeting between the community gardens of Vallcarca and the Kelly Street Garden in the Bronx. The action took place among medicinal plants and fruit trees one Saturday in early October with the collaboration of Nicolás Dumit and Joan Bernà. We are also grateful for the participation of the neighbours who, with their explanations, have shown us the multiple benefits of the gardens.

Més carbassons! ¡Más calabacines! Video WO#4

Fragment de vídeo de l’acció realitzada amb motiu de la concentració “NO a l’ampliació de l’aeroport” del 19 de setembre a Barcelona convocada per la plataforma Zeroport.

Way Out Acció #4 Delta del Llobregat – Barcelona
una proposta d’intercanvi visual entre un espai excepcional al Delta del Lobregat i l’acció social encarnada de la seva custòdia, que té lloc a la manifestació de Barcelona amb milers de persones, entitats i col·lectius de diferent origen i procedència.

Fragmento de video de la acción realizada con motivo de la concentración “NO a la ampliación del aeropuerto” del 19 de septiembre en Barcelona convocada por la plataforma Zeroport.

Way Out Acción # 4 Delta del Llobregat – Barcelona
una propuesta de intercambio visual entre un espacio excepcional en el Delta del Lobregat y la acción social encarnada de su custodia, que tiene lugar en la manifestación de Barcelona con miles de personas, entidades y colectivos de diferente origen y procedencia.

Barcelona, un aparador que enlluerna? / ¿un escaparate que deslumbra?Era aquesta la darrera de les accions al carrer i la que ens presentava més interrogants. Havíem estat en indrets d’alta freqüentació turística -com a les Rambles a l’altura de Santa Mònica el darrer any-, però en aquí se superposaven més capes de densitat i no veiem clar si ens en sortiríem.
D’alguna manera només arribar i començar a muntar ja vam rebre signes de la nova condició. El lloc està més que controlat, en el sentit que no hi ha un pam de terra que s’escapi a l’acció que aprofita el flux constant de gent. Ens referim a tota l’economia, soterrada o no que s’ofereix al turista. Des de les parades de souvenirs legals, el quiosc de refrigeris, els guies sorgits darrerament com a bolets, fins a les persones que des de l’economia informal fan diners del reclam del temple.

Hi ha excepcions però, que ens fan considerar que s’amaguen moltes formes de relació especial en els intercanvis turístics. Persones que fan de l’ofici d’amfitrions la seva raó de ser, que en aquest espai saturat hi actuen de franc d’una manera més sana i creativa. Es el cas d’un fotògraf veí del barri, el qual genera un intercanvi de fotos amb els turistes que convida a ser retratats, manté viu un compte d’instagram alimentat per les imatges que li retornen els visitants que ho desitgen. Es constitueix així un intercanvi de correspondències recíproques des de l’acceptació i la confiança.

També teníem expectatives creades sobre com seria rebut el projecte en l’epicentre del centre simbòlic de la Barcelona turistificada. S’ha de dir que en alguns casos els turistes ens confonien segur com a part de l’atracció, alimentant així un contra-discurs que si en un primer moment ens resultava incòmode, després va donar els seus fruits.
I és que els turistes estan encantats amb la seva condició de turistes. Cares de satisfacció, felicitat i curiositat omplien la riuada de gent que ens travessava cap al monument. Altres cops simplement fèiem d’informadors, com si fóssim un dels quioscos d’informació turística que hi han escampats per bona part de la geografia barcelonina. En tot cas, ens vam posar en el paper i vam exercir-ho amb la millor disponibilitat possible. Anglesos, russos, xipriotes, japonesos, holandesos… es van deixar caure per la nostra exposició portàtil mirant i llegint els textos (aquesta vegada en anglès) que acompanyaven les imatges i fotografies.

La gent preguntava i volia saber més. Les postals que vàrem editar van fer la resta i vam poder aplegar comentaris i percepcions dels visitants. A un consens es va arribar i que il·lustra de bon tros la condició postcontemporània de les ciutats i en particular de Barcelona; i és que Europa s’està convertint en un aparador que enlluerna a força d’excloure una part de quota local de veïnat, recursos i serveis públics i en definitiva la mateixa ciutat. Així ens ho confirmava un holandès que establia comparacions amb l’Amsterdam dels canals i la coexistència d’una població flotant que satura la quotidianitat de la ciutat dels canals i la fa tot sovint impracticable.

No tot van ser turistes, també vam poder establir intercanvi amb veïns sensibles al tema i amb opinions més o menys formades de l’impacte que tot això comportava, no tan sols en el barri. Volem que tota aquesta riuada de gent aporti alguna cosa més que beneficis monetaris a les grans companyies que operen en el capital global, ens deia una veïna contenta de viure a prop d’un lloc tan emblemàtic com la Sagrada Família. Barcelona és molt més, ens remarcava i cal recuperar la cultura local enfront de la cultura global hegemònica que rasura els llocs amb la mateixa vara de mesurar. Hem de preservar les nostres tradicions, festes, agendes i costums no fos cas que ens convertim tots plegats en figurants d’un pessebre vivent els dotze mesos de l’any.

Altres veus crítiques s’alçaven amb una colla de raons contra l’especulació que fomenta l’atracció del temple. El mateix bisbat és objecte de crítiques per imposar unes obres que a hores d’ara estan aixecant polseguera i que tanquen aquesta darrera fase constructiva. La façana del carrer Mallorca afecta, en la construcció d’una passarel·la per accedir-hi, als habitatges de l’altra banda del carrer. De fet una part de l’illa, està prevista que sigui enjardinada per procurar perspectiva sobre l’obra gaudiniana. La mateixa Federació d’associacions de veïns de Barcelona ha posat litigi, per tal de frenar l’afectació sobre el barri i ha presentat propostes alternatives a aquest pla. El disseny i l’acord amb el veïnat per fer la Super-illa de la Sagrada Família ha de ser el punt d’encontre i de solució per arribar a la millor solució.
Altres punts al voltant del temple també estarien sota la mateixa circumstància. El dia d’avui s’obre un debat urgent sobre si és necessari dur a la pràctica el projecte monumental de l’espai que envolta el temple o si s’ha de respectar el barri tal com és i prendre mesures per reduir-ne l’impacte nociu que el turisme hi provoca. A banda dels interessos creats, que són molts, cal mirar per sobre de tot a la ciutadania que hi viu i al mateix barri, per tal de preservar-ne el que queda d’ell si és que volem que hi continuï la vida.

Figurantes de un pesebre viviente?

Era esta la última de las acciones en la calle y la que nos presentaba más interrogantes. Habíamos estado en lugares de alta frecuentación turística -como en las Ramblas a la altura de Santa Mónica el último año-, pero aquí se superponían más capas de densificación y no veíamos claro si lo conseguiríamos.

De alguna manera sólo llegar y empezar a montar ya recibimos signos de la nueva condición. El lugar está más que controlado, en el sentido de que no hay un palmo de tierra que se escape a la acción que aprovecha el flujo constante de gente. Nos referimos a toda la economía, enterrada o no que se ofrece al turista. Desde las paradas de souvenirs legales, el quiosco de refrigerios, los guías surgidos últimamente como setas, hasta las personas que desde la economía informal hacen dinero del reclamo del templo.

Sin embargo hay excepciones , que nos hacen considerar que se esconden muchas formas especiales de relación en los intercambios turísticos. Personas que hacen del oficio de anfitriones su razón de ser, que en este espacio saturado actúan gratis de una manera más sana y creativa. Es el caso de un fotógrafo vecino del barrio, el cual genera un intercambio de fotos con los turistas que invita a ser retratados, mantiene viva una cuenta de instagram alimentada por las imágenes que le devuelven los visitantes que lo deseen. Se constituye así un intercambio de correspondencias recíprocas desde la aceptación y la confianza.

También teníamos expectativas creadas sobre cómo sería recibido el proyecto en el epicentro del centro simbólico de la Barcelona turistificada. Hay que decir que en algunos casos los turistas nos confundían seguro como parte de la atracción, alimentando así un contra-discurso que si en un primer momento nos resultaba incómodo, después dio sus frutos.

Y es que los turistas están encantados con su condición de turistas. Caras de satisfacción, felicidad y curiosidad llenaban la riada de gente que nos atravesaba hacia el monumento. Otras veces simplemente hacíamos de informadores, como si fuéramos uno de los quioscos de información turística que hay esparcidos por buena parte de la geografía barcelonesa. En todo caso, nos pusimos en el papel y nos dispusimos a ejercerlo con la mejor disponibilidad posible. Ingleses, rusos, chipriotas, japoneses, holandeses … se dejaron caer por nuestra exposición portátil mirando y leyendo los textos (esta vez en inglés) que acompañaban las imágenes y fotografías.

La gente preguntaba y quería saber más. Las postales que editamos hicieron el resto y pudimos reunir comentarios y percepciones de los visitantes. A un consenso se llegó y que ilustra a la perfección la condición postcontemporània de las ciudades, y en particular de Barcelona; y es que Europa se está convirtiendo en un escaparate que deslumbra a base de excluir una parte de cuota local de vecindario, recursos y servicios públicos y en definitiva la misma ciudad. Así nos lo confirmaba un holandés que establecía comparaciones con el Amsterdam de los canales y la coexistencia de una población flotante que satura la cotidianidad de la ciudad de los canales y la hace a menudo impracticable.

No todo fueron turistas, también pudimos establecer intercambio con vecinos sensibles al tema y con opiniones más o menos formadas del impacto que todo esto conllevaba, no sólo en el barrio. Queremos que toda esta riada de gente aporte algo más que beneficios monetarios a las grandes compañías que operan en el capital global, nos decía una vecina contenta de vivir cerca de un lugar tan emblemático como la Sagrada Familia. Barcelona es mucho más, nos remarcaba y hay que recuperar la cultura local frente a la cultura global hegemónica que rasura los sitios con la misma vara de medir. Debemos preservar nuestras tradiciones, fiestas, agendas y costumbres no sea que nos convertimos todos en figurantes de un pesebre viviente los doce meses del año.

Otras voces críticas alzaban con un grupo de razones contra la especulación que fomenta la atracción del templo. El mismo obispado es objeto de críticas por imponer unas obras que a estas alturas están levantando polvareda y que cierran esta última fase constructiva. La fachada de la calle Mallorca afecta, en la construcción de una pasarela para acceder, a las viviendas del otro lado de la calle. De hecho una parte de la isla, está prevista que sea ajardinada para procurar perspectiva sobre la obra gaudiniana. La misma Federación de asociaciones de vecinos de Barcelona ha puesto litigio, a fin de frenar la afectación sobre el barrio y ha presentado propuestas alternativas a este plan. El diseño y el acuerdo con el vecindario para hacer la Super-isla de la Sagrada Familia debe ser el punto de encuentro y de solución para llegar a la mejor solución.

Otros puntos alrededor del templo también estarían bajo la misma circunstancia. El día de hoy se abre un debate urgente sobre si es necesario llevar a la práctica el proyecto monumental del espacio que rodea el templo o si se respetará el barrio tal como es y tomar medidas para reducir la impacto nocivo que el turismo provoca. Aparte de los intereses creados, que son muchos, hay que mirar por encima de todo a la ciudadanía que vive y en el mismo barrio, a fin de preservar el que queda de él si es que queremos que continúe la vida.Acció ATP a la plaça de la Sagrada Família. 9 nov

Dissabte 9 de novembre de 11h -14:30h.
a la Plaça Sagrada Família
(costat carrer Mallorca)

El proper dissabte 9 de novembre serem a la plaça de la Sagrada Família amb l’exposició itinerant. Estarem al centre de la plaça, molt a prop d’on arriben milers de turistes. Serà l’ocasió per situar-nos al bell mig de l’activitat turística i endinsar-nos en la vivencia dels veïns d’un espai verd i d’esbarjo, dels pocs que hi han barri.

Sábado 9 de noviembre de 11h -14: 30h.
en la Plaza Sagrada Familia
(lado calle Mallorca)

El próximo sábado 9 de noviembre estaremos en la plaza de la Sagrada Familia con la exposición itinerante. Estaremos en el centro de la plaza, muy cerca de donde llegan miles de turistas. Será la ocasión para situarnos en el núcleo de la actividad turística y adentrarnos en la vivencia de los vecinos de un espacio verde y de recreo, de los pocos que han barrio.

Taller: Safari Família. Expedició de descoberta a la Sagrada Família

Lluny de clixés i prejudicis, us proposem explorar creativament i col·lectivament tot el que envolta la basílica de la Sagrada Família. Utilitzarem registres fotogràfics, notes de veu i dibuixos que realitzarem, però sobretot necessitarem la vostra mirada sobre aquest entorn amb un magnetisme tan fort, el temple de Gaudí.
La transformació que el turisme hi ha causat en la darrera dècada serà el punt de partida de la nostra exploració. També farem servir el material de l’arxiu fotogràfic del barri.

Dissabte 19 d’octubre de 11h a 13:30h
Safari Família – taller d’expedició i descoberta
Activitat dins la Festa de tardor del barri.

Cal inscripció prèvia apartir del 9 d’octubre a les 9 h
. Al Punt d’Informació del Centre Cívic Sagrada Família
. A través de la pàgina web, clicant en aquest enllaç: https://sagradafamilia.inscripcionscc.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=39&t=CE&f=WK


. Trucant al 93.450.89.17

Safari Familia. Expedición de descubrimiento a la Sagrada Familia

Lejos de clichés y prejuicios, proponemos explorar creativa y colectivamente todo lo que rodea la basílica de la Sagrada Familia. Utilizaremos registros fotográficos, notas de voz y dibujos que realizaremos, pero sobre todo necesitaremos vuestra mirada sobre este entorno con un magnetismo tan fuerte, el templo de Gaudí.

La transformación que el turismo ha causado en la última década será el punto de partida de nuestra exploración. También utilizaremos el material del archivo fotográfico del barrio.

ATP Sagrada Família, Avinguda Gaudí

Agència de Turisme Popular Sagrada Família

Inici de les accions al barri.

Divendres 19 de juliol 2019 de 17,30 a 21 h.

Avinguda Gaudí cantonada carrer Indústria

L’Agència de Turisme Popular comença el seu recorregut pel barri, amb un seguit d’accions a emplaçaments al voltant de la Sagrada Família. Aquest divendres 19 de juliol, serem a l’avinguda Gaudí amb una exposició portàtil. Volem parlar amb veïns i veïnes, turistes i visitants, per a intercanviar mirades, conèixer percepcions i recollir opinions sobre la complexitat del fenomen del turisme al voltant del temple.

Us esperem!!!

Agencia de Turismo Popular Sagrada Familia

Inicio de las acciones en el barrio.

Viernes 19 de julio 2019 de 17,30 a 21 h.

Avenida Gaudí esquina calle Industria

La Agencia de Turismo Popular comienza su recorrido por el barrio, con una serie de acciones en emplazamientos alrededor de la Sagrada Familia. Este viernes 19 de julio, estaremos en la avenida Gaudí con una exposición portátil. Queremos hablar con vecinos y vecinas, turistas y visitantes, para intercambiar miradas, conocer percepciones y recoger opiniones sobre la complejidad del fenómeno del turismo alrededor del templo.

Os esperamos !!!

Estimada Rambla. Acció d’escriptura per a vianants

Dissabte 10 de novembre

de les 11h a 14:30h a la Rambla de Santa Mònica

davant del Centre d’Arts Santa Mònica

Després del recorregut per biblioteques públiques de Barcelona, volem concloure aquesta temporada 2018 de l’ATP amb l’acció:

Estimada Rambla
Acció d’escriptura per a vianants

Una correspondència sobre el terreny per establir una altra relació possible amb el lloc i amb nosaltres mateixos. Interpel·lar les Rambles com un espai viu, per imaginar i compartir una experiència única i alhora plural.

També mostrarem l’exposició “RE – Rambles. Capital desig” i la interacció del projecte pels quatre districtes que hem visitat. Tot plegat ha estat una percepció viscuda del fenomen turístic a Barcelona i una visió a llarg termini que situa la transformació urbana amb molts més matisos. Altres vegades, compromesa amb l’acció de construcció d’una altra vivència urbana des de la proximitat de cada barri i en un compromís global de ciutat.

En aquesta nova acció de l’ATP a La Rambla interactuarem amb els turistes que cada dia hi discorren. Assumim de ser una atracció, una curiositat més i potser sortir a les seves fotografies. Esdevenir un servei més en el mercat turístic, la manifestació de l’autoconsciència d’aquesta ciutat tan desvetllada i alhora tan soferta.

 

 

Sábado 10 de noviembre

de las 11h a 14:30h en la Rambla de Santa Mónica

frente del Centre d’Arts Santa Mònica

Tras el recorrido por bibliotecas públicas de Barcelona, ​​queremos
concluir esta temporada 2018 de la ATP con la acción:

Querida Rambla
Acción de escritura para viandantes

Una correspondencia sobre el terreno para establecer otra relación posible con el lugar y con nosotros mismos. Interpelar las Ramblas como un espacio vivo, para imaginar y compartir una experiencia única ya la vez plural.

También mostraremos la exposición “RE – Ramblas. Capital deseo” y la interacción del proyecto por los cuatro distritos que hemos visitado. Todo ello ha supuesto una percepción vivida del fenómeno turístico en Barcelona y una visión a largo plazo que sitúa la transformación urbana con muchos más matices. Otras veces, comprometida con la acción de construcción de otra vivencia urbana desde la proximidad de cada barrio y en un compromiso global de ciudad.

En esta nueva acción de la ATP en La Rambla interactuaremos con los turistas que cada día hay discurren. Asumimosser una atracción, una curiosidad más y quizás salir en sus fotografías. Convertirse en un servicio más en el mercado turístico, la manifestación de la autoconciencia de esta ciudad tan despierta y al mismo tiempo tan sufrida.