ATP Sagrada Família

El simbòlic en accióL’Agència de Turisme Popular és un espai públic d’intercanvi que es desplega en contacte directe amb les persones, per auscultar el fenomen turístic a peu de carrer. L’Agència se centra en aquesta quarta edició en l’exploració del temple de la Sagrada Família com a icona turística de projecció global de la ciutat de Barcelona. La vinculació directa entre l’edificació de la basílica i l’afluència massiva de visitants, és un fet de primera magnitud en la història de les obres del temple i suposa un àmbit de creació molt fèrtil.

Milions de visitants s’acosten per a contemplar i participar de la construcció arquitectònica en directe, que és alhora una obra simbòlica de culte i una empresa col·lectiva. Són també aquests turistes-visitants-pelegrins els que aixequen el temple. I no només amb les seves aportacions econòmiques en entrades i despeses vàries, que han accelerat exponencialment el ritme de les obres. El creen també amb la projecció de la seva mirada que reafirma i reactualitza el seu valor i significat arreu del món. L’imaginari simbòlic projectat per aquest monument, anticipa en moltes persones el desig del viatge, genera múltiples dinàmiques d’intercanvi cultural al barri i a la ciutat. Tot el que s’esdevé al seu voltant, articula una economia, una indústria i un model de comportament fet de necessitats i serveis associats d’impacte en molts sectors. La vida del veïnat es veu així condicionada per la presència dels visitants, per unes dinàmiques d’ús de l’espai d’una gran excepcionalitat.

En aquest escenari dinàmic i obert volem indagar en primer lloc, sobre la construcció de la Sagrada Família com a element d’atracció simbòlica, com icona cultural i turística principal de Barcelona.

I per altra banda convidar a participar en la creació d’un imaginari viu sobre l’impacte d’aquest fet en el barri, els habitants i en la identitat de la ciutat, sota la projecció del temple més enllà de la seva funció religiosa.

Agencia de Turismo Popular Sagrada Familia

Lo simbólico en acción

La Agencia de Turismo Popular es un espacio público de intercambio que se desarrolla en contacto directo con las personas, para auscultar el fenómeno turístico a pie de calle. La Agencia se centra en esta cuarta edición en la exploración del templo de la Sagrada Familia como icono turístico de proyección global de la ciudad de Barcelona. La vinculación directa entre la edificación de la basílica y la afluencia masiva de visitantes, es un hecho de primera magnitud en la historia de las obras del templo y supone un ámbito de creación muy fértil.

Millones de visitantes se acercan para contemplar y participar de la construcción arquitectónica en directo, que es a la vez una obra simbólica de culto y una empresa colectiva. Son también estos turistas-visitantes-peregrinos los que levantan el templo. Y no sólo con sus aportaciones económicas en entradas y gastos varios, que han acelerado exponencialmente el ritmo de las obras. Lo crean también con la proyección de su mirada que reafirma y reactualiza su valor y significado en todo el mundo. El imaginario simbólico proyectado para este monumento, anticipa en muchas personas el deseo del viaje, genera múltiples dinámicas de intercambio cultural en el barrio y en la ciudad. Todo lo que sucede a su alrededor, articula una economía, una industria y un modelo de comportamiento hecho de necesidades y servicios asociados de impacto en muchos sectores. La vida del vecindario se ve así condicionada por la presencia de los visitantes, por unas dinámicas de uso del espacio de una gran excepcionalidad.

En este escenario dinámico y abierto queremos indagar en primer lugar, sobre la construcción de la Sagrada Familia como elemento de atracción simbólica, como icono cultural y turístico principal de Barcelona. Y por otra parte invitar a participar en la creación de un imaginario vivo sobre el impacto de este hecho en el barrio, los habitantes y en la identidad de la ciudad, bajo la proyección del templo más allá de su función religiosa.


Sagrada Familia Popular Tourism Agency
The symbolic in action


The Popular Tourism Agency is a space of public exchange which is deployed in direct contact with members of the public, in order to question the phenomenon of tourism at street-level. The Agency focuses, on this fourth edition, on an exploration of the Sagrada Familia basilica as a Barcelona tourist icon with global reach. The direct connection between the building of the basilica and the massive influx of visitors, is a highly significant fact in the history of the basilica’s works, and is a very fertile area for creative expression.

Millions of visitors come to contemplate and to participate in the architectural construction in real time, which is both a symbolic work of devotion and a collective enterprise. These tourists-visitors-pilgrims also construct the basilica, not only through financial contributions in various tickets and expenses, which have accelerated the pace of construction exponentially. They also contribute through the influence of their perspectives, which reaffirm and constantly update its value and significance throughout the world. The symbolic imagery projected for this monument anticipates in many people the desire for travel, generates multiple dynamics of cultural exchange in the district and throughout the city. Everything which happens around it establishes an economy, an industry and a model of behaviour comprising needs and associated services which impact upon many sectors. The life of the district is thus conditioned by the presence of visitors, due to the dynamics of use in an exceptional space.

On this dynamic and open stage, we wish to investigate, in the first instance, the construction of the Sagrada Familia as an element of symbolic attraction, as the main cultural and tourist icon of Barcelona, and secondly, to invite participation in the creation of a living imaginary on the impact of this fact on the district, on its inhabitants and on the city’s identity under the basilica’s influence, beyond its religious function.