ENQUESTA VISUAL

enquesta-visual

 

Descarrega l’Enquesta visual:
Descarga la Encuesta visual:  ATP-Enquesta-visual

 

ENQUESTA VISUAL
Barcelona: percepcions i imaginaris turístics 

L’Agència de Turisme Popular proposa assumir  els usos, les energies i els sabers que flueixen en la convivència urbana, per consolidar unes condicions que siguin saludables, creatives i alliberadores per a tothom. Un turisme sense rols de productors i usuaris definits, col·laboratiu, generatiu, indefinit i obert.

Aquesta enquesta visual és una eina en aquest sentit, un intent per recollir la percepció de l’imaginari turístic de Barcelona, des de la vivència i l’experiència de les persones que viuen a la ciutat.

 

ENCUESTA VISUAL
Barcelona: percepciones e imaginarios turísticos

La Agencia de Turismo Popular propone asumir los usos, las energías y los saberes que fluyen en la convivencia urbana, para consolidar unas condiciones que sean saludables, creativas y liberadoras para todo el mundo. Un turismo sin roles de productores y usuarios definidos, colaborativo, generativo, indefinido y abierto.

Esta encuesta visual es una herramienta en este sentido, un intento para recoger la percepción del imaginario turístico de Barcelona, desde la vivencia y la experiencia de las personas que viven en la ciudad.