RE – Rambles. Capital desig

Amb l’Agència de Turisme Popular (ATP) proposem la construcció d’una altra narrativa sobre el fenomen del turisme de masses a la ciutat de Barcelona. Mitjançant la itinerància per biblioteques municipals de Barcelona, l’Agència pren la forma d’un dispositiu portàtil amb el qual facilitar el desvetllament de nous significats i aproximacions a la ciutat.

El projecte permet teixir al llarg del seu recorregut lligams amb persones que viuen en diferents barris. Imaginant encara, una experiència ultra-local en relació a un tema com és el turisme, que està empenyent a les ciutats cada vegada més vers una uniformitat globalitzadora. Amb accions al voltant d’una exposició a peu de carrer, localitzades a prop de les diferents biblioteques i atenent a la diversitat de persones que hi viuen, auscultarem llenguatges, aproximacions i vivències del que es configura com una geografia comuna. En aquesta tercera edició l’ATP planteja, a partir d’una mirada sobre Les Rambles, assumir les respostes que es poden donar al fenomen turístic, com a part ja indestriable de la dinàmica urbana.

Pocs llocs com Les Rambles s’han vist definits, transformats i devaluats pel turisme. Aquest passeig ha estat una imatge de referència en la identificació internacional de Barcelona, però des de fa unes dècades, es pot considerar com un enclavament urbà que té una dimensió més global que local. Al mateix temps, ha anat perdent estímuls i atracció per part dels habitants de la ciutat que senten que és un espai que els expulsa i que ja no és aquell escenari de la diversitat i la permissivitat que alguns recorden. Tanmateix, si ens aturem a descobrir la seva diversitat actual, continua essent un passeig que sintetitza i representa la identitat profunda de Barcelona amb totes les seves contradiccions i dificultats. És un reflex de l’impacte real del turisme, de la desorientació de models de gestió urbana, però també un escenari de la tensió que continua donant-se entre la força del reclam ciutadà i els interessos econòmics transnacionals.

El procés de recuperació i resignificació actual d’aquest passeig per part de l’ajuntament de Barcelona amb un concurs internacional, ha obert una nova perspectiva de com reconsiderar els espais emblemàtics de la ciutat integrant tota la seva complexitat. Com a resultat del concurs s’està desenvolupant un projecte de reforma a partir d’una diagnosi participada i d’un procés cooperatiu ambiciós, que pot ser un model per a la recuperació dels espais de monocultiu turístic per als habitants de Barcelona.

En aquesta edició del projecte, l’ATP farà un recorregut per algunes biblioteques públiques, com a llocs d’interacció significatius. Les biblioteques han esdevingut veritables centres culturals, espais de confluència i trobada per a un públic heterogeni: gent de més edat, infants, estudiants, investigadors… tot plegat conforma una alta representativitat del teixit social existent al barri.

L’aposta de l’ATP Les Rambles, és referenciar i activar una mirada sobre el procés de recuperació d’aquest indret essencial, cercant aportacions i implicacions que vagin més enllà de les persones que habiten els barris adjacents del passeig i projectant-lo a tota la ciutat. Doncs la seva recuperació és una tasca que cal repercutir a tots els barcelonins. Considerem que Les Rambles ténen una identitat irrenunciable per seguir activant una construcció lliure i col·lectiva, que al llarg de la seva història ha estat de representació i vivència comunes.

 

 

 

Con la Agencia de Turismo Popular (ATP) proponemos la construcción de otra narrativa sobre el fenómeno del turismo de masas en la ciudad de Barcelona. Mediante un itinerario por bibliotecas municipales de la ciudad de Barcelona, la Agencia toma la forma de un dispositivo portátil con el que se quiere facilitar el despertar nuevos significados y aproximaciones a la ciudad.

El proyecto permite tejer a lo largo de su recorrido vínculos con personas que viven en diferentes barrios. Imaginando aún, una experiencia ultra-local en relación a un tema como es el turismo, que está empujando a las ciudades cada vez más hacia una uniformidad globalizadora. Con acciones alrededor de una exposición a pie de calle, localizadas cerca de las diferentes bibliotecas y atendiendo a la diversidad de personas que viven, auscultaremos lenguajes, aproximaciones y vivencias de lo que se configura como una geografía común. En esta tercera edición del ATP plantea, a partir de una mirada sobre Las Ramblas, asumir las respuestas que se pueden dar al fenómeno turístico, como parte ya inseparable de la dinámica urbana.

Pocos lugares como Las Ramblas se han visto definidos, transformados y devaluados por el turismo. Este paseo ha sido una imagen de referencia en la identificación internacional de Barcelona, pero desde hace unas décadas, se puede considerar como un enclave urbano que tiene una dimensión más global que local. Al mismo tiempo, ha ido perdiendo estímulos y atracción por parte de los habitantes de la ciudad que sienten que es un espacio que los expulsa y que ya no es aquel escenario de la diversidad y la permisividad que algunos recuerdan. Así mismo, si nos detenemos a descubrir su diversidad actual, sigue siendo un paseo que sintetiza y representa la identidad profunda de Barcelona con todas sus contradicciones y dificultades. Es un reflejo del impacto real del turismo, de la desorientación de modelos de gestión urbana, pero también un escenario de la tensión que continúa dándose entre la fuerza del reclamo ciudadano y los intereses económicos transnacionales.

El proceso de recuperación y resignificación actual de este paseo por parte del ayuntamiento de Barcelona con un concurso internacional, ha abierto una nueva perspectiva de cómo reconsiderar los espacios emblemáticos de la ciudad integrando toda su complejidad. Como resultado del concurso se está desarrollando un proyecto de reforma a partir de una diagnosis participada y de un proceso cooperativo ambicioso, que puede ser un modelo para la recuperación de los espacios de monocultivo turístico para los habitantes de Barcelona.

En esta edición, la ATP hará un recorrido por algunas bibliotecas públicas. Las bibliotecas se han convertido en verdaderos centros culturales, espacios de confluencia y encuentro para un público heterogéneo: gente de más edad, niños, estudiantes, investigadores… todo ello conforma una alta representatividad del tejido social existente.

La apuesta de ATP Ramblas, es la de activar una mirada sobre un proceso de recuperación de este lugar esencial, buscando aportaciones e implicaciones que vayan más allá de las personas que habitan los barrios adyacentes y proyectándolo a toda la ciudad. Pues su recuperación es una tarea que hay que repercutir a todos los barceloneses. Consideramos que Las Ramblas tienen una identidad irrenunciable para seguir activando una construcción libre y colectiva, que a lo largo de su historia ha sido de representación y vivencia comunes.