REpensar Barcelona
REcuperar la Ciutat

valoracions

 

Assemblea oberta: "Avaluació i propostes conjuntes"

Després de més de dos anys d'existència de REpensar Barcelona-REcuperar la Ciutat com iniciativa, que ofereix un espai per al diàleg, que debat i analitza la ciutat, ens sembla important avaluar aquesta funció i el paper que projectes com aquest proposen.

En aquests moments, REpensar Barcelona pot ser motiu d'una avaluació que serveixi per a referenciar com l'autogestió i la participació poden avançar cap a una forma cooperativa d'entendre el que és públic, amb independència de les instàncies político-partidàries i de les administracions (i dels seus fins). Confirmant que allò públic no és una propietat dels partits ni de les estructures de l'estat. Per oferir una nova instància de diàleg i de producció de la manera d'entendre i de fer en la nostra ciutat.

Des de REpensar Barcelona
convidem a tots els participants de les jornades (ponents, públic i col·lectius que han recolzat les trobades) que ens acompanyin en aquest procés d'avaluació, fent-nos arribar la seva visió particular per mitjà d'un text o d'un contacte amb nosaltres. Ens interessen tots els comentaris, tant sobre la manera com s'han desenvolupat les sessions, com els que apuntin a les idees sobre les dimensions ciutadanes i públiques.

La nostra intenció és dedicar la jornada del
18 de maig a la revisió d'aquesta avaluació conjunta, incorporant intervencions dels participants per a exposar i/o proposar elements que es deriven del que ha estat REpensar Barcelona o que sorgeixen a partir d'aquesta iniciativa.

Una vegada més agraïm el vostre interès, compromís i participació.

Col.lectiu REpensar Barcelona, maig 2007

enviament de comentaris al mail:
repensarbarcelona@sitesize.net

-------castellano---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de más de dos años de existencia de REpensar Barcelona-REcuperar la Ciutat como iniciativa ciudadana, que ofrece un espacio para el diálogo, que debate y analiza la ciudad, nos parece importante evaluar esta función y el papel que proyectos como éste proponen.

En estos momentos, REpensar Barcelona puede ser motivo de una evaluación que sirva para referenciar como la autogestión y la participación pueden avanzar hacia una forma cooperativa de entender lo público, con independencia de las instancias político-partidarias y de las administraciones (y de sus fines). Confirmando que lo público no es una propiedad de los partidos ni de las estructuras del estado. Para ofrecer una nueva instancia de diálogo y de producción de la manera de entender y de hacer en nuestra ciudad.

Desde REpensar Barcelona
invitamos a todos los participantes de las jornadas (ponentes, público y colectivos que han apoyado los encuentros) que nos acompañen en este proceso de evaluación, haciéndonos llegar su visión particular por medio de un texto o de un contacto con nosotros. Nos interesan todos los comentarios, tanto sobre la forma en que se han desarrollado las sesiones, como los que apuntan a las ideas sobre todas las dimensiones de lo público y lo ciudadano.

Nuestra intención es dedicar la jornada del
18 de mayo a la revisión de esta evaluación conjunta, incorporando intervenciones de los participantes para exponer y/o proponer elementos que se derivan de lo que ha sido REpensar Barcelona o que surgen a partir de esta iniciativa.

Una vez más agradecemos vuestro interés, compromiso y participación.

Col.lectiu REpensar Barcelona, mayo 2007

envío comentarios al mail:
repensarbarcelona@sitesize.net


Valoració Jornades
REpensar Barcelona - REcuperar la Ciutat

Aquest proper 22 de juliol tindrà lloc la cloenda de les jornades de debat REpensar Barcelona. Han estat moltes setmanes des de la primera presentació el passat mes de març. D'aleshores ençà les jornades s'han articulat amb una periodicitat setmanal només alterada per la festivitat de la revetlla de Sant Joan, fins la darrera sessió amb convidats el divendres 15 de juliol.

Les jornades partien de la necessitat de reflexió sobre diferents temes que ens afecten com a societats urbanes contemporànies. Proposàvem així quatre blocs temàtics:

.  Participació - autogestió - autoconstrucció

.  Metròpolis com espai cultural,

.  Economia - ecologia / densitat i usos

.  Propietat, possesió, ús / dret a la ciutat

L' objectiu era debatre i reflexionar col.lectivament. Hem comptat amb visions rellevants des del món món acadèmic, associatiu, professional... una visió crítica sobre problemàtiques concretes, que poden estimular el debat. Un debat que creiem urgent des de la ciutadania i que vol ser corretja transmissora de noves maneres de fer i pensar la ciutat .

Valorem molt positivament la gran disposició que han mostrar els nostres convidats, a l'hora de participar; sense el seu entusiasme no hagués estat possible engegar un projecte d'aquest tipus. Cal considerar que la majoria d'ells son persones amb una agenda ben plena, i que el seu interés per les jornades els ha permès trobar un forat per venir a parlar-nos de la seva experiència i coneixements.   Una de les fites de REpensar Barcelona era precisament aquesta, la transmissió de coneixement d'unes generacions a unes altres;   una universitat popular itinerant per a la ciutat, que obre espais d'aprenentatge i intercanvi entre grups heterogenis de persones i col.lectius.

Així les jornades s'han caracteritzat per la pluralitat i la diversitat de participants de diferents generacions, àmbits, procedències...   Persones que han participat sessió rera sessió i s'han implicat a les dinàmiques de les jornades fins el darrer moment. Hem comptat amb les conferències de 42 ponents, la participació de prop d'un total de 1000 persones en 16 sessions i 14 llocs que han acollit el projecte al llarg d'aquests 4 mesos, a més de les 30 hores enregistrades, entre ponències i debats, que romandran disponibles a internet com a material consultable i punt de partida per la continuïtat del projecte.

D'altra banda   el compromís de mantenir el caràcter itinerant del projecte per diferents barris, que ha dificultat en ocasions la feina dels organitzadors, ens ha permès conèixer i connectar entitats de la ciutat que sovint treballan separades. Es aquesta l'idea de ciutat que volem transmetre, una ciutat viva i plena de possibilitats, d'ocasions d'encontre.

Entenem que "repensar" Barcelona es un treball a llarg termini i que tot just iniciem un procés de treball que voldriem seguir, ara en un altre format i donar així continuïtat a les jornades. Per tal de definir aquesta nova etapa, cal primer de tot fer balanç del treball fet: quin objectius s'han assolit, quines coses han de millorar, quines dinàmiques s'han generat...

Voldriem buscar nous formats de participació , estructures creatives i obertes que permetin articular coneixement i desenvolupar propostes en relació a la nostra ciutat. Cal doncs, sumar complicitas i articular, des de la diversitat, xarxes alternatives com a eina per a la transformació social, per potenciar l'acció col.lectiva en la seva capacitat d'intervenció.

Coordinació REpensar Barcelona

Barcelona 17/7/05

 

tornar adalt

2007

2005

descargues en pdf:

 
 
www.repensarbarcelona.org
repensarbarcelona@sitesize.net