Construir el lloc. Quadern pedagògic

Construir el lloc. Quadern pedagògic (2011)
Build the place. Pedagogical notebook (2011)

Descripció/ Description:
De quins mecanismes disposem per desenvolupar un treball autònom? Com
vincular processos d’aprenentatge col·lectiu en contextos canviants? Quin paper
té la cultura en el temps present de crisi oberta en tots els fronts polítics, socials,
econòmics… de la nostra societat? Quin rol i quins compromisos hem d’assumir
com a agents culturals per propiciar els canvis desitjats?

El repte de construir aquest lloc de possibilitats és una aposta decidida per
fer emergir una cultura de màxims. I en aquesta conjuntura de transició tenim
l’oportunitat de rescatar, revisar, resignificar, les pràctiques creatives rellevants, per
sobreescriure en aquest espai les noves aportacions, consolidar allò après, arrelar
a la ciutat, donar-nos el temps per construir i reinventar-nos.

Aquest segon quadern pedagògic és una bona ocasió per tractar el tema.
Comencem el quadern amb “Valparaíso Aula Permanente”, a partir d’una conversa
amb Aida Sánchez de Serdio, un projecte sobre la creació d’una comunitat
d’aprenentatge sobre la metròpoli que vam iniciar el 2010 a Xile. A continuació
un text coral de “Transductores”, presentat de la mà de professors que van portar la
pràctica a les seves respectives escoles i territoris. El tercer convidat és Daniel
Tucker que ens remet a l’experiència d’AREA Chicago a través de la mirada
còmplice de l’autor en el col·lectiu del qual formà part durant cinc anys. Conclou
aquesta edició una reflexió d’Antonio Orihuela sobre el bagatge i la posada al dia
de l’escola i la cultura llibertària.

Desplegat a la manera d’insercions entre cada una de les lectures, incloem
un recorregut documental per mitjà d’imatges i textos que enllacen el treball
editorial amb l’exposició ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! de La
Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, en la qual s’emmarca aquest segon
quadern pedagògic.

What mechanisms do we have to perform autonomous work? How can we link collective learning processes in changing contexts? What role does culture play in the current crisis, open on all fronts – political, social, economic… in our society? As cultural stakeholders, what role and what commitments must we accept in order to propitiate the desired changes?

The challenge of building this place of possibilities reflects a decided commitment to
promote the emergence of a culture of maximums. And this transitional situation provides us with the chance to salvage, review, reinterpret relevant creative practices so as to write the new contributions over this space, to consolidate what has been learned, to put down roots in the city, to give ourselves time to construct and reinvent ourselves.

This second pedagogical notebook provides a good opportunity to deal with the subject.
It begins with “Valparaíso Aula Permanente” (Valparaíso Permanent Classroom), based on a conversation with Aida Sánchez de Serdio about a project on creating a learning community focused on the metropolis that we launched in Chile in 2010. Next is an article by Daniel Tucker on the experience of AREA Chicago based on the author’s five-year membership and in-depth understanding of the group. Third up is a choral piece, “Transductores”, presented by the teachers who put the scheme into practice in their respective schools and regions. Finally, the notebook ends with an article by Antonio Orihuela about the experience and current state of the school and libertarian culture.

Distributed as inserts in each of the articles, moreover, we include a documentary sequence of images and texts linking this notebook with the exhibition “¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!” (Catalonia Ends Here! Múrcia Begins Here!) at La Virreina Centre for the Image, Barcelona, in the framework of which this second pedagogical notebook is published.

Autors dels textes/ Contributors:
Sitesize
(Elvira Pujol Masip i Joan Vila Puig)
Aida Sánchez de Serdio
Transductores
(Javier Rodrigo i Antonio Collados)
Emma Sierra
Esther Cáceres
María Jiménez Lama
Victoria Roldán
Mercedes Toro
Javier Moreno
Daniel Tucker
Antonio Orihuela

Editor: Ajuntament de Barcelona i Sitesize

Idiomes/ Languages: català, castellà i anglès

ISBN: 978-84-9850-348-7

Preu/Price: 10€

Pots descarregar la versió digital a/ Descarga la versión digital en/ Download:
https://sitesize.net/documents/Construirelllocquadern.pdf

Aquest quadern forma part del projecte expositiu ¡Catalunya termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia! de Sitesize per a La Virreina Centre de la Imatge