Sortida/ Salida/ Way Out

El projecte de l’ATP ens situa de forma privilegiada en un moment precís de transició d’abast planetari. Assistim en temps real a uns processos de reapropiació comunitària del fet urbà, de la resignificació dels moviments migratoris estacionals o permanents i de la lliure circulació d’idees i persones. Els canvis produïts arran de la crisi sanitària poden esdevenir un punt d’inflexió per tal d’activar els intercanvis culturals.

Amb el títol SORTIDA/ SALIDA/ WAY OUT l’edició d’enguany és una exploració de vies i alternatives al relat contemporani de metròpolis. Tanmateix el projecte vol contribuir a la construcció col·lectiva de la ciutat com a epicentre de producció de sentit des de la creació. Volem cercar resposta a dues preguntes: Què vol dir viure en una ciutat-metròpoli? Què significa l’acte lliure de la creació?

El proyecto de la ATP nos sitúa de forma privilegiada en un momento preciso de transición de alcance planetario. Asistimos en tiempo real a unos procesos de reapropiación comunitaria del hecho urbano, de la resignificación de los movimientos migratorios estacionales o permanentes y de la libre circulación de ideas y personas. Los cambios producidos a raíz de la crisis sanitaria pueden convertirse en un punto de inflexión para activar los intercambios culturales.

Con el título SALIDA / SALIDA / WAY OUT la edición de este año es una exploración de vías y alternativas al relato contemporáneo de metrópolis. Así mismo el proyecto quiere contribuir a la construcción colectiva de la ciudad como epicentro de producción de sentido desde la creación. Queremos dar respuesta a dos preguntas: ¿Qué significa vivir en una ciudad-metrópoli? ¿Qué significa el acto libre de la creación?